Chính sách riêng tư

Xin đọc phần sau đây để tìm hiểu thêm về quy định về sự riêng tư của chúng tôi.

  • Phạm vi áp dụng

Phần quy định bảo vệ quyền riêng tư này trình bày việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân thu thập được khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của các đối tác khác nhưng có liên kết với dịch vụ của chúng tôi. Quy định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát.

  • Việc thu thập và sử dụng thông tin

Các thông tin chúng tôi thu thập gồm tên, địa chỉ thư điện tử, điện thoại liên lạc, ngành nghề kinh doanh… 

Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP của bạn thông tin về tập tin cookie và trang web bạn đã yêu cầu.

Chúng tôi sử dụng các thông tin nhằm đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ, và liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm mới.

  • Tiết lộ và chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân, doanh nghiệp của bạn cho bất kỳ người nào khác. 

Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn hoặc công ty của bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó.

Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

Chúng tôi tuân theo các lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý; hoặc Chúng tôi thấy rằng các hành động của bạn trên các trang web của chúng tôi là vi phạm các điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch dụ, hoặc các quy định hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

  • Tập tin Cookie

Chúng tôi cho phép các công ty khác, là những công ty đang có các chương trình quảng cáo trên một số trang web của chúng tôi được thiết lập, truy cập các tập tin cookie của họ trên máy tính của bạn.

Việc các công ty khác sử dụng tập tin cookie của họ sẽ tùy thuộc vào các quy định về sự riêng tư của riêng họ, chứ không phải là quy định này.

  • Cập nhật hoặc xóa thông tin

Khi bạn sử dụng các dịch vụ trên yeubepnghiennha.vn chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc để chỉnh sửa dữ liệu này nếu chưa chính xác hoặc xóa dữ liệu đó theo yêu cầu của bạn nếu dữ liệu này không được luật pháp yêu cầu giữ lại. Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào.

  • Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét quy trình nội bộ về thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

  • Những thay đổi về quy định bảo vệ quyền riêng tư này

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi quy định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo quy định được sửa đổi.